این انجمن كه یک مؤسسه غیر انتفاعی- غیر دولتی و با رویکرد علمی  پژهشی، آموزشی و صنعتی است با مشارکت جمعی از اساتید برجسته حوزه های 22 گانه علوم کشور و مدیران شرکت های بازرگانی و صنایع مختلف  در کمیته های مختلف و با مراکز  فعال شکل گرفته است.

هدف انجمن بهره گيري از تمامي ظرفيت علمي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز صنعتی كشور و جهان براي ارتقاء کمی و کیفی توسعه فناوری و نیز پیشبرد و افزایش توان علمی و اجرایی متخصصین در کشور عزیزمان  جهت تحقق رفاه همگانی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

انجمن با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور و لزوم قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و همچنین برقراری تعامل سازنده در روابط بین الملل، برنامه ها و اهداف خود را در بخش های مختلف، تنظیم كرده و در برنامه هاي عملياتي سالانه به اجراء گذاشته است.


 Image result for ‫پرچم‬‎

سخنی از بزرگان

ورود به سیستم