تاریخ ثبت: 1398/05/28

نظر به اهمیت و جایگاه ارزشمند مشارکت حداکثر پژوهشگران این انجمن نسبت به اولین فراخوان عضوگیری اقدام می نماید بر این اساس از صاحبنظران، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید حوزه های مرتبط تقاضا می شود پس ازمطالعه قوانین و مقررات انجمن نسبت به ثبت نام و عضویت اقدام نمایند.


نظرات کاربران Image result for ‫پرچم‬‎

سخنی از بزرگان

ورود به سیستم